ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานเป็นประจำทุกปี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยประมาณ 20-30 คน เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและนำส่งแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมกิจการ โดยบริษัทจะแนบแบบฟอร์มดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ วันที่จะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานจะถูกกำหนดขึ้นภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพร้อมของทางโรงงาน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าเยี่ยมชมกิจการ
 1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่านละ 1 สิทธิ โดยต้องร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมด้วยตนเองเท่านั้น งดการโอนสิทธิให้ผู้อื่นไปแทน
 2. ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TU ในวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 3. ผู้ถือหุ้นต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารอาจมีพื้นที่บางส่วนเปียกชื้น และการขึ้น-ลงบันได ไม่สะดวกต่อผู้สูงอายุ กรุณาระบุอายุในแบบฟอร์มด้วย หากไม่ระบุบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจการดังกล่าว
 4. ส่งแบบฟอร์มขอเข้าเยี่ยมชมกิจการนี้ ภายในวันที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 5. บริษัทจะสุ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการ คราวละไม่เกิน 30 ท่าน เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารจำเป็นต้องเข้มงวดเกี่ยวกับสิ่งเจือปนต่างๆ จึงไม่สามารถให้เข้าเยี่ยมชมครั้งละจำนวนมากได้
 6. บริษัทจะโทรศัพท์ติดต่อกลับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้รับการสุ่มชื่อและตรงตามเงื่อนไข พร้อมทั้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิและแจ้งกำหนดการที่แน่นอนให้ทราบต่อไป
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิสำหรับ
  • ผู้ถือหุ้นที่เคยเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการแล้ว
  • ผู้ถือหุ้นที่กรอกแบบฟอร์มไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน ผิดเงื่อนไข หรือไม่สามารถติดต่อได้
 8. กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาในวันเข้าเยี่ยมชม เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรม
 9. ไม่อนุญาตให้นำเด็กร่วมเดินทางไปกับคณะผู้เยี่ยมชมโรงงานไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 10. ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นนำครอบครัว ผู้ดูแล หรือผู้ติดตามอื่นใด ร่วมเดินทางไปกับคณะเยี่ยมชมโรงงานไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 11. ผู้ถือหุ้นสามารถขึ้นรถบริการรับ-ส่ง ไปยังโรงงานได้ที่สำนักงานกรุงเทพฯ ของบริษัท ณ อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ตามเวลานัดหมายที่เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อไป
หมายเหตุ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางตามกำหนดเวลาโดยไม่รอท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่มาแสดงตนภายในเวลาที่กำหนด คำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


ดาวน์โหลด แผนที่สำนักงานกรุงเทพฯ (เพื่อขึ้นรถบริการ)

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการล่าสุด

ดาวน์โหลด ภาพเยี่ยมชมโรงงาน (18 สิงหาคม 2560)

ดาวน์โหลด ภาพเยี่ยมชมโรงงาน (14 พฤศจิกายน 2560)

ดาวน์โหลด ภาพเยี่ยมชมโรงงาน (16 สิงหาคม 2561)