ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน

ช่องทางการร้องเรียน

พนักงานผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้

  1. ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร
  2. ตู้รับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน
  3. ส่ง e-mail: labor.CoC@thaiunion.com
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

พนักงานผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้