ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ยอดขาย 9M60
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

+0.8%

กำไรสุทธิ 9M60
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

+6.1%

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2558 2559 9M60
รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 125,183 134,375 101,430
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท) 5,302 5,254 4,617
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 111,477 142,365 147,443
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 62,851 94,930 98,876
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 48,626 47,436 48,566
 
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.11 1.10 0.97
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.63 0.63 0.32
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 9.60 9.06 9.33
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 0.25 0.25 0.25

* ปรับปรุงใหม่จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 1.00 บาท เป็น 0.25 บาท ในเดือนธันวาคม 2557