ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ยอดขาย 1Q61
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

-5.5%

กำไรสุทธิ 1Q61
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

-39.3%

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2558 2559 2560 1Q61
รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 125,183 134,375 136,535 29,703
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท) 5,302 5,254 6,021 869
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 111,477 142,365 146,092 142,052
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 62,851 94,930 98,040 93,783
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 48,626 47,436 48,051 48,269
 
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.11 1.10 1.26 0.18
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.63 0.63 0.66 N/A
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 9.60 9.06 9.28 9.34
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 0.25 0.25 0.25 0.25

* ปรับปรุงใหม่จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 1.00 บาท เป็น 0.25 บาท ในเดือนธันวาคม 2557