แนวโน้มราคาวัตถุดิบ

ราคาวัตถุดิบปลาทูน่า (สกิปแจ็ค) ระหว่างปี 2554 - 2561
(ท่าเรือกรุงเทพฯ จากมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตก)
เดือน 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ม.ค. 1,515 2,030 2,075 1,275 1,150 1,000 1,700 1,550
ก.พ. 1,590 1,930 2,195 1,225 1,150 1,170 1,700 1,480
มี.ค. 1,475 2,090 2,325 1,175 1,010 1,600 1,500 1,700
เม.ย. 1,680 2,195 2,320 1,225 1,035 1,610 1,690 1,800
พ.ค. 1,840 2,198 2,195 1,485 1,070 1,500 1,700 1,600
มิ.ย. 1,905 2,200 2,020 1,710 1,200 1,400 1,900  
ก.ค. 1,620 2,240 1,850 1,800 1,400 1,400 1,950  
ส.ค. 1,845 2,280 1,880 1,600 1,500 1,450 1,980  
ก.ย. 1,975 2,350 1,875 1,280 1,390 1,450 2,100  
ต.ค. 1,830 2,210 1,770 1,200 1,140 1,400 2,300  
พ.ย. 1,910 1,900 1,570 1,180 1,000 1,500 2,000  
ธ.ค. 2,005 1,900 1,400 1,180 1,000 1,625 1,800  

 

ราคาวัตถุดิบกุ้งขาว (แวนนาไม) ขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม
ระหว่างปี 2554 - 2561
เดือน 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ม.ค. 139 150 169 271 190 189 217 180
ก.พ. 147 141 163 276 208 200 216 180
มี.ค. 155 135 183 269 179 171 204 188
เม.ย. 148 117 202 238 152 155 170 160
พ.ค. 145 119 203 207 156 155 165 119
มิ.ย. 143 121 211 192 162 181 171  
ก.ค. 133 122 215 214 164 186 177  
ส.ค. 132 142 221 218 165 180 177  
ก.ย. 132 151 247 215 160 181 175  
ต.ค. 134 146 274 197 149 172 175  
พ.ย. 146 145 269 192 158 180 178  
ธ.ค. 150 142 255 181 178 193 173  

หมายเหตุ: ราคาวัตถุดิบนี้ สำหรับชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มตลาดเท่านั้น
ที่มา: ทียู