การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะต้องรวมเข้าเป็นส่วนสำาคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อความเสี่ยงและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ตลอดจนมีเครื่องมือและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยวัฒนธรรมและการปฏิบัติเรื่อง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้วัฒนธรรมและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเราเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จในปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้รับการจัดลำดับดัชนีชี้วัดความยั่งยืนดาวโจนส์กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยหัวข้อการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติบริษัทฯ ได้คะแนน 98 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

วัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยง

บริษัทฯ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มจากระดับผู้นำองค์กร คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและกำกับดูแลให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบเพื่อให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร มีการสื่อสารนโยบาย กรอบโครงสร้าง แนวปฏิบัติ และจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นแบบแผน นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ซึ่งในบางกรณีแผนบริหารความเสี่ยงอาจส่งผลต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หรือต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน แต่นั่นไม่ใช่ข้อยกเว้นของการบริหารจัดการของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การให้คำมั่นสัญญาในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระเบียบวินัยและจริยธรรมทางธุรกิจ หรือการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานรับทราบเรื่องการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันแรกที่ร่วมงานกับบริษัทจนถึงวันสุดท้ายของการทำงานกับบริษัท เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการสร้างแรงจูงใจอื่นๆ เช่น การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

กรอบและกระบวนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทกำหนดขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และ ISO 31000 (International Organization for Standardization) และให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนดำเนินงานตามกรอบโครงสร้างและกระบวนการมาโดยตลอด กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยการระบุปัจจัยเสี่ยงการประเมินระดับความเสี่ยง การจัดการ การติดตามและการสื่อสารอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสเกิดและผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง และดำเนินการ 2 ระดับควบคู่กันระดับแรกคือการประเมินความเสี่ยงระดับกลุ่มองค์กรจากผู้บริหารระดับสูงโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปีละ 1 ครั้ง แล้วติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงแก่ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ปัจจัยเสี่ยงที่ดำคัญทุกปัจจัยจะมีผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของความเสี่ยงซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงเพื่อติดตามและกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานสถานะของความเสี่ยง ความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงให้กับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ ในขณะเดียวกัน ในระดับที่ 2 คือระดับหน่วยธุรกิจก็มีการประเมินความเสี่ยงเช่นกัน โดยหน่วยธุรกิจนั้นๆ จะเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญยกเว้นกรณีที่ความเสี่ยงนั้นๆ มีระดับความเสี่ยงสูงและกระทบต่อกลุ่มบริษัท หรือกรณีหน่วยธุรกิจต้องการการสนับสนุนในระดับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มจะเป็นผู้กำหนดแผนจัดการความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงในวิถีดังกล่าวจะส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และเปิดช่องทางในการรายงานความเสี่ยงขึ้นสู่ระดับกลุ่มบริษัทฯ

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรและมาตรการจัดการความเสี่ยง ซึ่งบริษัทได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากผลกระทบทางด้านการเงินและต่อชื่อเสียงของบริษัท ร่วมกับการพิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ บริษัทฯ ความเสี่ยงและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง128 รายงานประจำปี 2560 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้ที่ระดับปานกลางและระดับต่ำ ดังนั้นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและระดับสูงต้องกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงลงมาให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ตัวชี้วัดความเสี่ยง(KEY RISK INDICATORS)

สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญทุกปัจจัย ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงจะถูกกำหนดขึ้นเพื่อแจ้งสัญญาณของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปัจจัยเสี่ยงของบริษัทพร้อมกำหนดระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ และจะถูกติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด ซึ่งดัชนีชี้วัดความเสี่ยงดังกล่าว สามารถเป็นได้ทั้งดัชนีชี้วัดที่สาเหตุ (leading indicator) หรือดัชนีวัดผลที่เกิดขึ้นแล้วจากการปฏิบัติงาน (lagging indicator) ตัวอย่าง เช่น บริษัทใช้จำนวนของข่าวในเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านแรงงานเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความเสี่ยง เรื่องอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี

โครงสร้างองค์กร

บริษัทได้กำหนดโครงสร้าง รวมถึงบทบาทความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้กำกับดูแลการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง ประชุมเป็นประจำอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส รวมทั้งรายงานความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงกลุ่มบริษัท มีหน้าที่ประสานงานความเสี่ยงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับกลุ่มบริษัท รวมถึงสนับสนุนและให้แนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับบริษัทย่อย ผู้ประสานงานความเสี่ยงในระดับบริษัทย่อยมีหน้าที่ประสานงานความเสี่ยง ปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตนเองในการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Group Treasury Committee) เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และมีนโยบายระดับกลุ่มบริษัทฯ เรื่องการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง รวมถึงการจัดการด้านเงินทุน และหลักการที่นำมาใช้บริหารทางการเงินที่ดีเพื่อให้บริษัทย่อยดำเนินการตามหลักการ ทั้งนี้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินยังได้กำหนดตัวชี้วัดและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (acceptable risk) มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและควบคุมติดตามความเสี่ยงสำหรับผู้บริิหารและฝ่ายบริหารเงินด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงโดยการสอบทานที่เป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งบริษัท

ความเสี่ยงและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง

ในฐานะ บริษัทฯ แปรรูปอาหารทะเลชั้นนำในระดับโลกการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่หลากหลายในหลายปัจจัยเสี่ยง บริษัทฯ สามารถจัดการหรือเตรียมแผนรองรับเพื่อบรรเทาผลกระทบ และ/หรือ ลดโอกาสเกิด อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงอยู่นอกเหนือการควบคุมหรือการจัดการของบริษัทฯ และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ตารางด้านล่างนี้สรุปถึงปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในปีพ.ศ.2560 ซึ่งคล้ายคลึงกับปีพ.ศ. 2559 สัญลักษณ์ทางขวาแสดงการประเมินของผู้บริหารถึงการปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง คลิกที่นี่

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

นอกจากการบริหารความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ยังให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ แม้ว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะยังอยู่ในระดับที่ไม่มีนัยสาคัญ โดยผลจากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงพบว่า บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์การเมืองโลก รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ คลิกที่นี่