การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากเริ่มจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ในปี 2556 เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรที่สำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงความเสี่ยงที่สำคัญ โดยในปี 2557 บริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงต่อยอดจากแนวทางที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาได้ช่วยกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางสากลของ COSO ERM (Enterprise Risk Management - Integrated Framework, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และ ISO31000 (Risk Management, Australian/New Zealand Standards: AS/NZS ISO 31000:2009

วัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยง

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้มีการกำกับดูแลที่ดี เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ตลอดจนช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยกระทำผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์การด้านความเสี่ยง ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยง คลิกที่นี่

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดยฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้กำกับดูแลการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่รายงานความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง คลิกที่นี่

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน และเป็นกลไกที่ช่วยให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลตามที่ได้รับมอบหมาย

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทโดยการคัดสรรจากคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อยจำนวน 1 คน โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงควรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 9 คน

 • คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือ ผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งสามารถให้คำแนะนำในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้
 • คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยอนุกรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารบริษัท
 • คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ครบวาระ ลาออก พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท หรือเสียชีวิต
 • ในกรณีที่ตำแหน่งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ให้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าดำรงตำแหน่งแทนอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านเดิมที่เคยดำรงตำแหน่ง
 • การกำหนดค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับการเสนอจากคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
 • กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสม
 • ติดตามและพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 • จัดให้มีการประเมิน วิเคราะห์และทบทวนความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
 • พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนด ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของบริษัท (Risk Assessment Criteria)
 • รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นต่อผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงว่าเพียงพอและเหมาะสม
 • กำกับดูแลผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ว่าได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
 • รายงานความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และสิ่งที่ควรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
 • สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
 • กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละครั้ง
 • ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากบุคคลภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อช่วยในการปฎิบัติงานของส่วนบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่มีปริมาณงานมากเกินกว่าอัตรากำลังคนของฝ่ายบริหารความเสี่ยง
การประชุม
 • จัดให้มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 • ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด
 • คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
 • การลงมติที่ประชุมให้ถือตามเกณฑ์เสียงข้างมาก ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ชี้ขาด
 • ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเรียกประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ หรือมีเรื่องที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
 • คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง
 • เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่นัดหมาย เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุมให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
การรายงานผลการปฎิบัติงาน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทำการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรตามความเหมาะสมหรืออย่างน้อยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง โดยการทบทวนและปรับปรุงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ ตำแหน่ง ตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายกีรติ อัสสกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายยอร์ก ไอรัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายชาน ชู ชง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาววิทนีย์ ฟอร์ด สมอลล์ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กร กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ดร. แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายสเวน แมสเซน ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์กลุ่มองค์กร กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

กรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปัจจุบันอ้างอิงมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากล COSO ERM (Enterprise Risk Management - Integrated Frame work, the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และ ISO 31000: Risk Management เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1. การระบุความเสี่ยง 2. หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 3. การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง 4. การจัดการความเสี่ยง 5. การติดตามและการรายงาน 6. การสื่อสารและการประสานงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง คลิกที่นี่

ปัจจัยความเสี่ยง 2559

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงในระดับองค์กรมีการบริหารจัดการ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ถูกระบุว่าเป็นความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทจะถูกเสนอแผนบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดและติดตามความเคลื่อนไหวของความเสี่ยง และรายงานความคืบหน้าของแผนต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบทุกไตรมาส

ตารางด้านล่างนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกและคำอธิบายความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ในปีพ.ศ. 2559 และรวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทในอีกสามปีข้างหน้า ความเสี่ยงทั้งสองประเภทได้ถูกคำนึงถึง แม้ว่าความเสี่ยงบางอย่างที่ได้รับการประเมินในปัจจุบันว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจในขณะนี้ แต่ในระยะต่อมาอาจพัฒนาไปสู่ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการระบุความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงจะกระทำตอบสนองต่อแนวโน้มความเสี่ยงได้อย่างทันเวลา

ตารางด้านล่างสรุปปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่สำคัญ มีการใช้สัญลักษณ์ต่างๆในการประเมินเพื่อแสดงว่าความเสี่ยงเหล่านี้ถูกคาดว่าจะมีการพัฒนาเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอย่างไร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปัจจัยความเสี่ยง ปี 2559 คลิกที่นี่

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

นอกจากความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ยังมีความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แม้ว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะยังอยู่ในระดับที่ไม่มีนัยสำคัญ แต่บริษัทตระหนักถึงและให้ความสำคัญ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกบริษัท รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม