โครงสร้างการถือหุ้น

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 412 1,539,113,436 52.36% 11,269 1,658,441,867 90.50% 11,681 3,197,555,303 67.01%
ต่างชาติ 185 1,400,247,617 47.64% 48 174,012,576 9.50% 233 1,574,260,193 32.99%
รวม 597 2,939,361,053 61.60% 11,317 1,832,454,443 38.40% 11,914 4,771,815,496 100.00%
หมายเหตุ: ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 29 กันยายน 2560

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. ครอบครัวจันศิริ 994,454,692 20.84%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 395,513,380 8.29%
3. MITSUBISHI CORPORATION 347,745,120 7.29%
4. ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 326,239,152 6.84%
5. สำนักงานประกันสังคม 289,311,108 6.06%
6. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 129,102,107 2.71%
7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 101,355,913 2.12%
8. ครอบครัวบุญมีโชติ 88,297,980 1.85%
9. GIC PRIVATE LIMITED 80,806,000 1.69%
10 THE BANK OF NEW YORK MELLON 77,502,500 1.62%
หมายเหตุ: ณ วันปิดสมุดทะเบียน 29 กันยายน 2560 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน