โครงสร้างการถือหุ้น

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 455 1,568,526,701 52.45% 10,452 1,606,508,325 90.18% 10,907 3,175,035,026 66.54%
ต่างชาติ 176 1,421,764,279 47.55% 46 175,016,191 9.82% 222 1,596,780,470 33.46%
รวม 631 2,990,290,980 62.67% 10,498 1,781,524,516 37.33% 11,129 4,771,815,496 100.00%
หมายเหตุ: ณ วันปิดสมุดทะเบียน 30 มีนาคม 2561

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 ครอบครัวจันศิริ 972,804,692 20.39%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 344,919,163 7.23%
3 MITSUBISHI CORPORATION 347,745,120 7.29%
4 ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 326,704,352 6.85%
5 สำนักงานประกันสังคม 337,603,308 7.07%
6 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 124,209,700 2.60%
7 STATE STREET EUROPE LIMITED 121,518,118 2.55%
8 UBS AG SINGAPORE BRANCH 113,700,000 2.38%
9 THE BANK OF NEW YORK MELLON 107,533,524 2.25%
10 ครอบครัวบุญมีโชติ  86,098,980 1.80%
หมายเหตุ: ณ วันปิดสมุดทะเบียน 30 มีนาคม 2561 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน