โครงสร้างการถือหุ้น

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 657 1,602,290,935 53.38% 11,085 1,594,846,372 90.09% 11,742 3,197,137,307 67.00%
ต่างชาติ 186 1,399,255,433 46.62% 46 175,422,756 9.91% 232 1,574,678,189 33.00%
รวม 843 3,001,546,368 62.90% 11,131 1,770,269,128 37.10% 11,974 4,771,815,496 100.00%

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 ครอบครัวจันศิริ 935,094,168 19.60%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 378,445,935 7.93%
3 MITSUBISHI CORPORATION 347,745,120 7.29%
4 สำนักงานประกันสังคม 342,502,508 7.18%
5 ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 327,237,452 6.86%
6 THE BANK OF NEW YORK MELLON 172,760,823 3.62%
7 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 135,925,900 2.85%
8 UBS AG SINGAPORE BRANCH 113,200,000 2.37%
9 STATE STREET EUROPE LIMITED 108,823,148 2.28%
10 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 97,552,682 2.04%
หมายเหตุ: ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน