โครงสร้างการถือหุ้น

  บุคคลธรรมดา นิติบุคคล รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 382 1,539,942,171 51.1% 9,214 1,624,335,251 92.2% 9,596 3,164,277,422 66.3%
อื่น 177 1,470,823,796 48.9% 45 136,714,278 7.8% 222 1,607,538,074 33.7%
รวม 559 3,010,765,967 63.1% 9,259 1,761,049,529 36.9% 9,818 4,771,815,496 100.0%
หมายเหตุ: ณ วันปิดสมุดทะเบียน 31 มีนาคม 2560

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 31 มีนาคม 2560 ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. ครอบครัวจันศิริ  977,676,452 20.49%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 500,341,572 10.49%
3. MITSUBISHI FOODS CORPORATION 347,745,120 7.29%
4. ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 326,087,252 6.83%
5. สำนักงานประกันสังคม 281,907,908 5.91%
6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 141,450,622 2.96%
7. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 120,047,100 2.52%
8. GIC PRIVATE LIMITED 89,535,300 1.88%
9. ครอบครัวบุญมีโชติ 87,992,580 1.84%
10 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC 80,920,840 1.70%
หมายเหตุ: ณ วันปิดสมุดทะเบียน 31 มีนาคม 2560 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน