โครงสร้างการถือหุ้น

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 513 1,582,342,530 53.80% 11,667 1,657,070,779 90.52% 12,180 3,239,413,309 67.89%
ต่างชาติ 174 1,358,786,408 46.20% 44 173,615,779 9.48% 218 1,532,402,187 32.11%
รวม 687 2,941,128,938 61.64% 11,711 1,830,686,558 38.36% 12,398 4,771,815,496 100.00%
หมายเหตุ: ณ วันปิดสมุดทะเบียน 28 กันยายน 2561

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 ครอบครัวจันศิริ 951,155,952 19.93%
2 MITSUBISHI CORPORATION 347,745,120 7.29%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 350,358,542 7.34%
4 สำนักงานประกันสังคม 343,822,508 7.21%
5 ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 327,684,352 6.87%
6 THE BANK OF NEW YORK MELLON 165,490,865 3.47%
7 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 124,741,900 2.61%
8 UBS AG SINGAPORE BRANCH 113,700,000 2.38%
9 STATE STREET EUROPE LIMITED 109,098,939 2.29%
10 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 93,582,093 1.96%
หมายเหตุ: ณ วันปิดสมุดทะเบียน 28 กันยายน 2561 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน