This printed article is located at https://investor-th.thaiunion.com/risk_management.html

Risk Management

บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำนินธุรกิจของบริษัท โดยส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีและมีความเข้าใจต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ตลอดจนมีเครื่องมือและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพต้องสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติตลอดทั้งองค์กร ทั้งนี้ วัฒนธรรมและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับมาตรฐานโลก ในปี 2561 บริษัทได้รับคะแนนสูงสุด ในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ ในลำดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 100 ของระดับที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม จากการจัดลำดับดัชนีชี้วัดความยั่งยืนดาวโจนส์กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets)

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากระดับผู้นำองค์กรและคณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและบังคับให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ เพื่อให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร การกำหนดนโยบาย กรอบงาน แนวปฏิบัติ และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมของบริษัท การบริหารความเสี่ยงมีส่วนช่วยในการตัดสินใจเชิงธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะด้านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการบริหารความเสียง ซึ่งกำหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และแผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan) ก่อนการลงทุนเชิงกลยุทธ์

นอกจากนี้ บริษัทยังให้คำมั่นสัญญาที่จะบริหารความเสี่ยงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การบริหารความเสี่ยงเรื่องสิทธิมนุษยชน (อ่านเพิ่มเติมได้จาก www.thaiunion.com/en/download/sustainability)

บริษัทสนับสนุนให้ผู้นำองค์กร รวมถึงพนักงานได้รับทราบเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนับแต่วันแรกที่ร่วมงานกับบริษัท เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการสร้างแรงจูงใจอื่นๆ เช่น การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

กรอบงานการบริหารความเสี่ยง

กรอบงานและกระบวนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทกำหนดขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และ ISO 31000 (International Organization for Standardization) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรอบงานการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้มีการระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยง การจัดการ การติดตาม และการสื่อสารอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อธุรกิจของบริษัท

บริษัทดำเนินการบริหารความเสี่ยงใน 2 ระดับ คือในระดับบนลงล่าง เป็นการประเมินความเสี่ยงจากคณะผู้บริหารระดับกลุ่มบริษัท โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยงระดับกลุ่มบริษัท ความเสี่ยงร่วมที่กระทบบริษัทย่อย และความเสี่ยงใหม่อื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับบริษัท (Global emerging risks) โดยความเสี่ยงที่สำคัญจะถูกบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามรายงานต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัททุกไตรมาส ในระดับล่างขึ้นบน เป็นการประเมินความเสี่ยงจากคณะผู้บริหารระดับบริษัทย่อย โดยความเสี่ยงที่สำคัญจะถูกบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบของแต่ละบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม หากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับสูงและอาจส่งผลกระทบในระดับกลุ่มบริษัท หรือความเสี่ยงที่ถูกบริหารจัดการโดยระดับกลุ่มบริษัทอยู่แล้ว ความรับผิดชอบในการจัดการจะถูกกำหนดโดยผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ในการกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงในวิถีดังกล่าว เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรายงานความเสี่ยงทางธุรกิจไปยังระดับกลุ่มบริษัท

ปัจจัยเสี่ยงที่ดำคัญทุกปัจจัยจะมีผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของความเสี่ยงซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงเพื่อติดตามและกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานสถานะของความเสี่ยง ความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงให้กับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ ในขณะเดียวกัน ในระดับที่ 2 คือระดับหน่วยธุรกิจก็มีการประเมินความเสี่ยงเช่นกัน โดยหน่วยธุรกิจนั้นๆ จะเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญยกเว้นกรณีที่ความเสี่ยงนั้นๆ มีระดับความเสี่ยงสูงและกระทบต่อกลุ่มบริษัท หรือกรณีหน่วยธุรกิจต้องการการสนับสนุนในระดับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มจะเป็นผู้กำหนดแผนจัดการความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงในวิถีดังกล่าวจะส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และเปิดช่องทางในการรายงานความเสี่ยงขึ้นสู่ระดับกลุ่มบริษัทฯ

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) เป็นปัจจัยสำคัญที่ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ใช้พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยบริษัทได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากผลกระทบทางด้านการเงินและชื่อเสียงของบริษัท ร่วมกับการพิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ โดยความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและระดับสูงถูกพิจารณาว่าเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงต้องกำหนดให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยทันที

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญทุกปัจจัย จะต้องกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key risk indicators) เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยจะส่งสัญญาณล่วงหน้าของการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของกิจการ พร้อมกำหนดระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ ซึ่งดัชนีชี้วัดความเสี่ยงดังกล่าว สามารถเป็นได้ทั้งดัชนีชี้วัดที่สาเหตุ (Leading indicator) หรือดัชนีวัดผลที่เกิดขึ้นแล้วจากการปฏิบัติงาน (Lagging indicator) ตัวอย่างเช่น บริษัทใช้จำนวนของข่าวในเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านแรงงานเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความเสี่ยงเรื่องอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี

โครงสร้างองค์กร

บริษัทได้กำหนดโครงสร้าง รวมถึงบทบาทความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยง จัดให้ประชุมเป็นประจำ รวมทั้งรายงานความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มบริษัท การจัดการและการพัฒนาให้กับคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงกลุ่มบริษัท มีหน้าที่ประสานงานความเสี่ยงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับกลุ่มบริษัท รวมถึงสนับสนุนและให้แนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับบริษัทย่อย ผู้ประสานงานความเสี่ยงในระดับบริษัทย่อย มีหน้าที่ประสานงานความเสี่ยง ปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตนเอง

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Group Treasury Committee) เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และมีนโยบายระดับกลุ่มบริษัท เรื่องการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การจัดการด้านเงินทุน และแนวทางการกำกับดูแลที่ดี เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์อ้างอิงในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดของกรอบงานและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (acceptable risk) ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและควบคุมความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารและฝ่ายบริหารการเงินด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงโดยการสอบทานอย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งบริษัท

อ่านเพิ่มเติมได้จาก รายงานการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หน้า 99 ถึง 113

ความเสี่ยงและกลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยง

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เป็นบริษัทแปรรูปอาหารทะเลชั้นนำในระดับโลก ผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่หลากหลาย บริษัทสามารถจัดการเพื่อลดผลกระทบและ/หรือลดโอกาสเกิดของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างไรก็ตามมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือการจัดการของบริษัท และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ผลประกอบการ หรือชื่อเสียงของบริษัท

เรดาร์ความเสี่ยงด้านล่าง บริษัทได้ระบุความเสี่ยงที่สำคัญต่อธุรกิจ โดยมีปัจจัยความเสี่ยงบางปัจจัยที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2560 ยังถูกระบุอยู่ในเรดาห์ ในขณะที่ความเสี่ยงใหม่ๆ ได้ถูกระบุเพิ่มเติมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารระดับกลุ่มบริษัท และรายละเอียดในหน้าถัดไป บริษัทได้ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงและการบริหารและจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง คลิกที่นี่

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

นอกจากการบริหารความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ยังให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ แม้ว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะยังอยู่ในระดับที่ไม่มีนัยสาคัญ โดยผลจากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงพบว่า บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์การเมืองโลก รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ คลิกที่นี่


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2020. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.