This printed article is located at https://investor-th.thaiunion.com/risk_management.html

Risk Management

บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีและมีความเข้าใจต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ตลอดจนมีเครื่องมือและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพต้องสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติตลอดทั้งองค์กร

ทั้งนี้ วัฒนธรรมและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับมาตรฐานโลก ในปี 2561 และ 2562 บริษัทได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ให้เป็นที่หนึ่งของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของโลก โดยได้รับการจัดอันดับในลำดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 96 ในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ นอกจากนี้บริษัทยังเข้ารอบสุดท้ายรางวัลการบริหารความเสี่ยงยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2562 จัดโดย StrategicRISK

อ่านเพิ่มเติม

ความเสี่ยงและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เป็นบริษัทแปรรูปอาหารทะเลชั้นนำในระดับโลกที่มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการบริษัทเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบในอุตสาหกรรมอาหารทะเล บริษัทสามารถจัดการเพื่อลดผลกระทบและ/หรือลดโอกาสเกิดของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างไรก็ตามมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือการจัดการของบริษัท และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ผลประกอบการ หรือชื่อเสียงของบริษัท

เรดาร์ด้านล่างแสดงให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่สำคัญต่อธุรกิจที่มีต่อกลุ่มบริษัทของเรา ณ สิ้นปี 2562 ความเสี่ยงบางประการยังคงไม่เปลี่ยนไปจากปี 2561 ดังนั้น เราจึงยังคงไว้ในแผนภาพ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มเติมที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารระดับกลุ่มบริษัทในปี 2562

สามารถคลิกแต่ละหัวข้อของความเสี่ยงที่อยู่ในตารางเรดาร์ความเสี่ยง เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ บริษัทได้ระบุถึงรายละเอียดความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนทั้ง 6 ดังด้านล่าง

ส่วนรายละเอียดในหน้าถัดไป บริษัทได้ระบุถึงรายละเอียดความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนทั้ง 6 ดังด้านล่าง

ความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักดีว่านักลงทุนให้ความสนใจพิจารณาปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ในกระบวนการตัดสินใจในการลงทุนมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลได้ทั้งบวกและลบต่อความสามารถของบริษัทในการสร้างมูลค่าในระยะยาว และประเด็นนี้ยังสอดคล้องกับพันธกิจของตลาดหลักทรัsพย์แห่งประเทศไทยในการพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนให้มุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงได้ระบุความการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาของปัจจัยทั้งสามประการ (ESG)

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

EMERGING RISK

Thai Union Group not only focus on the materiality risks, but also pay attention to emerging risks although they are still immateriality. As a result of analysis and assessment, the Company may be exposed to emerging risks of Global Epidemic, Ocean Plastic and Data Privacy, rising expectation and regulation risk.

อ่านเพิ่มเติม

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2020. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.