การบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีและมีความเข้าใจต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ตลอดจนมีเครื่องมือและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพต้องสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติตลอดทั้งองค์กร

ทั้งนี้ วัฒนธรรมและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับมาตรฐานโลก ในปี 2561 และ 2562 บริษัทได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ให้เป็นที่หนึ่งของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของโลก โดยได้รับการจัดอันดับในลำดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 96 ในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ นอกจากนี้บริษัทยังเข้ารอบสุดท้ายรางวัลการบริหารความเสี่ยงยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2562 จัดโดย StrategicRISK

อ่านเพิ่มเติม

ความเสี่ยงและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เป็นบริษัทแปรรูปอาหารทะเลชั้นนำในระดับโลกที่มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการบริษัทเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบในอุตสาหกรรมอาหารทะเล บริษัทสามารถจัดการเพื่อลดผลกระทบและ/หรือลดโอกาสเกิดของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างไรก็ตามมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือการจัดการของบริษัท และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ผลประกอบการ หรือชื่อเสียงของบริษัท

เรดาร์ด้านล่างแสดงให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่สำคัญต่อธุรกิจที่มีต่อกลุ่มบริษัทของเรา ณ สิ้นปี 2562 ความเสี่ยงบางประการยังคงไม่เปลี่ยนไปจากปี 2561 ดังนั้น เราจึงยังคงไว้ในแผนภาพ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มเติมที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารระดับกลุ่มบริษัทในปี 2562

สามารถคลิกแต่ละหัวข้อของความเสี่ยงที่อยู่ในตารางเรดาร์ความเสี่ยง เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ บริษัทได้ระบุถึงรายละเอียดความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนทั้ง 6 ดังด้านล่าง

ส่วนรายละเอียดในหน้าถัดไป บริษัทได้ระบุถึงรายละเอียดความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนทั้ง 6 ดังด้านล่าง

ความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักดีว่านักลงทุนให้ความสนใจพิจารณาปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ในกระบวนการตัดสินใจในการลงทุนมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลได้ทั้งบวกและลบต่อความสามารถของบริษัทในการสร้างมูลค่าในระยะยาว และประเด็นนี้ยังสอดคล้องกับพันธกิจของตลาดหลักทรัsพย์แห่งประเทศไทยในการพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนให้มุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงได้ระบุความการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาของปัจจัยทั้งสามประการ (ESG)

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

EMERGING RISK

Thai Union Group not only focus on the materiality risks, but also pay attention to emerging risks although they are still immateriality. As a result of analysis and assessment, the Company may be exposed to emerging risks of Global Epidemic, Ocean Plastic and Data Privacy, rising expectation and regulation risk.

อ่านเพิ่มเติม