การบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีและมีความเข้าใจต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ตลอดจนมีเครื่องมือและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพต้องสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติตลอดทั้งองค์กร

  • ทั้งนี้ วัฒนธรรมและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานโลก ในปี 2563 บริษัทได้รับเลือกให้ติดดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน และได้คะแนนร้อยละ 100 ในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตในปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ปัจจัยความเสี่ยง

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เป็นบริษัทแปรรูปอาหารทะเลชั้นนำในระดับโลกที่มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการบริษัทเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ความเสี่ยงบางประการบริษัทสามารถจัดการเพื่อลดผลกระทบ และ/หรือลดโอกาสเกิดได้ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยเสี่ยงบางประการอยู่นอกเหนือการควบคุมหรือการจัดการของบริษัทและอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ผลประกอบการ หรือชื่อเสียงของบริษัท

เรดาร์ด้านล่างแสดงให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่สำคัญต่อธุรกิจที่มีต่อกลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2563 นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มเติมที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารระดับกลุ่มบริษัท

โปรดคลิกชื่อความเสี่ยงแต่ละชื่อในเรดาร์ เพื่อดูคำอธิบายความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แผนการจัดการและการบรรเทาผลกระทบ ซื่งเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนซึ่งแผนการจัดการและบรรเทาผลกระทบมีเป้าหมายที่จะบรรลุ

ส่วนรายละเอียดในหน้าถัดไป บริษัทได้ระบุถึงรายละเอียดความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนทั้ง 6 ดังด้านล่าง

ความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักดีว่านักลงทุนให้ความสนใจพิจารณาปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ในกระบวนการตัดสินใจในการลงทุนมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลได้ทั้งบวกและลบต่อความสามารถของบริษัทในการสร้างมูลค่าในระยะยาว และประเด็นนี้ยังสอดคล้องกับพันธกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนให้มุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงได้ระบุความการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาของปัจจัยทั้งสามประการ (ESG)

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญต่อธุรกิจและพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จากการวิเคราะห์และประเมินบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ พลาสติกในท้องทะเลและการปฏิรูปเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเคลื่อนย้ายตลาด

อ่านเพิ่มเติม