ถามตอบ

1. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) คือใคร
  • บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ก่อตั้งขึ้นในปี 2520 ปัจจุบันเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารทะเลระดับโลก
  • บริษัทฯ เป็นเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลชั้นนำในตลาดต่างๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ รวมทั้งมีเครือข่ายในการจัดหาวัตถุดิบ ผลิต และกระจายสินค้าครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก
  • ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ ทูน่ากระป๋อง และกุ้งแช่แข็ง รวมถึงการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ของลูกค้า
  • บริษัทฯ มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นในระยะยาว ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของกลุ่มธุรกิจหลักได้จากหน้าเว็บไซต์ ในหัวข้อ “บทวิเคราะห์ธุรกิจประจำปี”

กลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2568 ของบริษัทฯ วางอยู่บนรากฐานของความมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 6 ประการในการสร้างมูลค่าในระยะยาว คือสร้างการเติบโตธุรกิจหลัก การกระจายความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่คุณค่า การมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ การสร้างรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจในอนาคต การสืบสานความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดี และการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนและรักษาการเติบโตของธุรกิจอย่างมีกำไร รวมทั้งช่วยยกระดับและสร้างรากฐานการดำเนินงานของทั้งกลุ่มในอนาคต
ท่านสามารถดูข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นได้จากหน้าเว็บไซต์ ในหัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น”
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะ “สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน และดูแลรักษาความสมบูรณ์ของท้องทะเล” (Healthy Living, Healthy Oceans) ภายใต้แผนงานหลักทั้ง 4 ด้านของกลยุทธ์ SeaChange® ประกอบด้วย แรงงานปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมาย การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และผู้คนและชุมชน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์ ในหัวข้อ ความยั่งยืน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
โทร.: +66(0) 2298-0024 ต่อ 4260, 4270 และ 4276
อีเมล์: ir@thaiunion.com
ลิ้งไปที่ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์