โครงสร้างการถือหุ้น

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 519 1,689,083,494 55.76% 10,748 1,569,886,163 90.08% 11,267 3,258,969,657 68.30%
ต่างชาติ 201 1,339,982,083 44.24% 45 172,863,756 9.92% 246 1,512,845,839 31.70%
รวม 720 3,029,065,577 63.48% 10,793 1,742,749,919 36.52% 11,513 4,771,815,496 100.00%

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 ครอบครัวจันศิริ 930,322,596 19.50%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 534,566,951 11.20%
3 MITSUBISHI CORPORATION 347,745,120 7.29%
4 สำนักงานประกันสังคม 342,498,708 7.18%
5 ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 326,920,752 6.85%
6 THE BANK OF NEW YORK MELLON 128,834,709 2.70%
7 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 123,643,300 2.59%
8 UBS AG SINGAPORE BRANCH 113,200,000 2.37%
9 STATE STREET EUROPE LIMITED 104,754,619 2.20%
10 GIC PRIVATE LIMITED 98,655,200 2.07%
หมายเหตุ: ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน