โครงสร้างการถือหุ้น

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 736 1,636,701,067 56.36% 12,587 1,689,772,928 90.48% 13,323 3,326,473,995 69.71%
ต่างชาติ 203 1,267,485,690 43.64% 44 177,855,811 9.52% 247 1,445,341,501 30.29%
รวม 939 2,904,186,757 60.86% 12,631 1,867,628,739 39.14% 13,570 4,771,815,496 100.00%

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 ครอบครัวจันศิริ 923,239,296 19.35%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 555,201,286 11.64%
3 MITSUBISHI CORPORATION 347,745,120 7.29%
4 ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 328,259,252 6.88%
5 สำนักงานประกันสังคม 196,098,108 4.11%
6 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 119,021,800 2.49%
7 STATE STREET EUROPE LIMITED 110,909,856 2.32%
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 99,884,882 2.09%
9 ครอบครัวบุญมีโชติ 84,497,980 1.77%
10 GIC PRIVATE LIMITED 83,545,500 1.75%
หมายเหตุ: ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน