โครงสร้างการถือหุ้น

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 653 1,397,349,791 52.36% 28,113 1,974,446,605 93.89% 28,766 3,371,796,396 70.66%
ต่างชาติ 226 1,271,454,782 47.64% 56 128,564,318 6.11% 282 1,400,019,100 29.34%
รวม 879 2,668,804,573 55.93% 28,169 2,103,010,923 44.07% 29,048 4,771,815,496 100.00%

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 ครอบครัวจันศิริ 975,296,296 20.44%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 622,775,311 13.05%
3 ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 328,802,084 6.89%
4 MITSUBISHI CORPORATION 297,745,120 6.24%
5 คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล 169,320,000 3.55%
6 สำนักงานประกันสังคม 160,526,508 3.36%
7 STATE STREET EUROPE LIMITED 122,560,682 2.57%
8 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 116,682,800 2.45%
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 102,829,040 2.15%
10 ครอบครัวบุญมีโชติ   94,554,980 1.98%
หมายเหตุ: ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 10 มีนาคม 2565 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน