โครงสร้างการถือหุ้น

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 656 1,271,362,807 53.30% 35,137 2,258,054,616 94.61% 35,793 3,529,417,423 73.96%
ต่างชาติ 215 1,113,740,530 46.70% 60 128,657,543 5.39% 275 1,242,398,073 26.04%
รวม 871 2,385,103,337 49.98% 35,197 2,386,712,159 50.02% 36,068 4,771,815,496 100.00%

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 ครอบครัวจันศิริ 975,296,296 20.44%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 458,247,885 9.60%
3 ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 329,454,084 6.90%
4 MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES CO., LTD. 297,745,120 6.24%
5 คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล 211,898,000 4.44%
6 สำนักงานประกันสังคม 160,526,508 3.36%
7 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 116,682,800 2.45%
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 116,251,455 2.44%
9 ครอบครัวบุญมีโชติ 64,882,980 1.36%
10 STATE STREET EUROPE LIMITED 80,488,463 1.69%
หมายเหตุ: ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน