โครงสร้างการถือหุ้น

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 548 1,201,996,048 50.94% 39,709 2,283,771,675 94.67% 40,257 3,485,767,723 73.05%
ต่างชาติ 205 1,157,548,280 49.06% 50 128,499,493 5.33% 255 1,286,047,773 26.95%
รวม 753 2,359,544,328 49.45% 39,759 2,412,271,168 50.55% 40,512 4,771,815,496 100.00%

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 ครอบครัวจันศิริ 966,896,296 20.26%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 510,639,082 10.70%
3 ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 329,654,084 6.91%
4 MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES CO., LTD. 297,745,120 6.24%
5 คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล 215,000,000 4.51%
6 สำนักงานประกันสังคม 127,086,508 2.66%
7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 124,931,036 2.62%
8 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 116,682,800 2.45%
9 STATE STREET EUROPE LIMITED 64,882,980 1.36%
10 ครอบครัวบุญมีโชติ 94,103,480 1.97%
หมายเหตุ: ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน