โครงสร้างการถือหุ้น

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 528 1,541,738,882 55.16% 20,769 1,831,033,098 92.62% 21,297 3,372,771,980 70.68%
ต่างชาติ 195 1,253,109,640 44.84% 43 145,933,876 7.38% 238 1,399,043,516 29.32%
รวม 723 2,794,848,522 58.57% 20,812 1,976,966,974 41.43% 21,535 4,771,815,496 100.00%

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 ครอบครัวจันศิริ 923,326,296 19.35%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 523,391,351 10.97%
3 MITSUBISHI CORPORATION 347,745,120 7.29%
4 ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 329,419,252 6.90%
5 สำนักงานประกันสังคม 232,207,008 4.87%
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 122,209,745 2.56%
7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 100,041,082 2.10%
8 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 95,942,400 2.01%
9 GIC PRIVATE LIMITED 88,600,000 1.86%
10 ครอบครัวบุญมีโชติ 83,592,980 1.75%
หมายเหตุ: ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน