โครงสร้างการถือหุ้น

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 471 1,093,657,599 49.22% 47,763 2,421,371,773 94.95% 48,234 3,515,029,372 73.66%
ต่างชาติ 204 1,128,112,781 50.78% 63 128,673,343 5.05% 267 1,256,786,124 26.34%
รวม 675 2,221,770,380 46.56% 47,826 2,550,045,116 53.44% 48,501 4,771,815,496 100.00%

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 ครอบครัวจันศิริ 966,896,296 20.26%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 466,362,390 9.77%
3 ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 329,654,084 6.91%
4 MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES CO., LTD. 286,615,220 6.01%
5 คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล 215,000,000 4.51%
6 สำนักงานประกันสังคม 137,780,008 2.89%
7 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 116,682,800 2.45%
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 115,877,736 2.43%
9 ครอบครัวบุญมีโชติ 94,103,480 1.97%
10 STATE STREET EUROPE LIMITED 89,548,129 1.88%
หมายเหตุ: ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน