โครงสร้างการถือหุ้น

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 504 1,575,041,992 56.04% 13,663 1,789,158,290 91.23% 14,167 3,364,200,282 70.50%
ต่างชาติ 202 1,235,663,378 43.96% 44 171,951,836 8.77% 246 1,407,615,214 29.50%
รวม 706 2,810,705,370 58.90% 13,707 1,961,110,126 41.10% 14,413 4,771,815,496 100.00%

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 ครอบครัวจันศิริ 923,239,296 19.35%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 559,891,770 11.73%
3 MITSUBISHI CORPORATION 347,745,120 7.29%
4 ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 328,459,252 6.88%
5 สำนักงานประกันสังคม 180,718,708 3.79%
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 129,517,504 2.71%
7 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 119,021,800 2.49%
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 102,594,282 2.15%
9 GIC PRIVATE LIMITED 82,696,600 1.73%
10 THE BANK OF NEW YORK MELLON 80,184,643 1.68%
หมายเหตุ: ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน