โครงสร้างการถือหุ้น

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 536 1,547,859,337 53.98% 25,160 1,772,521,716 93.08% 25,696 3,320,381,053 69.58%
ต่างชาติ 224 1,319,712,450 46.02% 45 131,721,993 6.92% 269 1,451,434,443 30.42%
รวม 760 2,867,571,787 60.09% 25,205 1,904,243,709 39.91% 25,965 4,771,815,496 100.00%

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 ครอบครัวจันศิริ 919,216,296 19.26%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 775,013,202 16.24%
3 MITSUBISHI CORPORATION 347,745,120 7.29%
4 ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 330,374,084 6.92%
5 สำนักงานประกันสังคม 225,207,008 4.72%
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 153,719,785 3.22%
7 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 116,682,800 2.45%
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 104,086,552 2.18%
9 ครอบครัวบุญมีโชติ 84,442,980 1.77%
10 นายชาน ติน ชู 67,900,000 1.42%
หมายเหตุ: ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน