โครงสร้างการถือหุ้น

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 498 1,662,551,438 57.08% 19,189 1,736,833,814 93.41% 19,687 3,399,385,252 71.24%
ต่างชาติ 206 1,249,924,824 42.92% 42 122,505,420 6.59% 248 1,372,430,244 28.76%
รวม 704 2,912,476,262 61.03% 19,231 1,859,339,234 38.97% 19,935 4,771,815,496 100.00%

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 ครอบครัวจันศิริ 919,916,296 19.28%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 690,872,386 14.48%
3 MITSUBISHI CORPORATION 347,745,120 7.29%
4 ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 329,119,252 6.90%
5 สำนักงานประกันสังคม 232,207,008 4.87%
6 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 116,682,800 2.45%
7 STATE STREET EUROPE LIMITED 111,310,357 2.33%
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 101,589,852 2.13%
9 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 88,000,000 1.84%
10 ครอบครัวบุญมีโชติ 83,692,980 1.75%
หมายเหตุ: ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน