โครงสร้างการถือหุ้น

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 388 1,092,903,534 54.54% 56,174 2,639,160,870 95.35% 56,562 3,732,064,404 78.21%
ต่างชาติ 133 911,050,449 45.46% 67 128,700,643 4.65% 200 1,039,751,092 21.79%
รวม 521 2,003,953,983 42.00% 56,241 2,767,861,513 58.00% 56,762 4,771,815,496 100.00%

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 ครอบครัวจันศิริ 936,699,240 19.63%
2 ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 330,714,084 6.93%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 329,563,331 6.91%
7 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 316,682,800 6.64%
4 MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES CO., LTD. 238,745,120 5.00%
5 คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล 228,000,000 4.78%
6 สำนักงานประกันสังคม 123,727,608 2.59%
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 106,958,036 2.24%
9 ครอบครัวบุญมีโชติ 94,602,980 1.98%
10 STATE STREET EUROPE LIMITED 86,158,380 1.81%
หมายเหตุ: ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน