โครงสร้างการถือหุ้น

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 563 1,445,666,048 52.00% 29,122 1,859,813,352 93.37% 29,685 3,305,479,400 69.27%
ต่างชาติ 228 1,334,211,928 48.00% 64 132,124,168 6.63% 292 1,466,336,096 30.73%
รวม 791 2,779,877,976 58.26% 29,186 1,991,937,520 41.74% 29,977 4,771,815,496 100.00%

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 ครอบครัวจันศิริ 919,006,296 19.26%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 718,533,422 15.06%
3 MITSUBISHI CORPORATION 347,745,120 7.29%
4 ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 330,014,084 6.92%
5 สำนักงานประกันสังคม 217,207,008 4.55%
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 162,572,238 3.41%
7 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 116,682,800 2.45%
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 105,526,438 2.21%
9 ครอบครัวบุญมีโชติ 84,442,980 1.77%
10 นายชาน ติน ชู 67,900,000 1.42%
หมายเหตุ: ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน