โครงสร้างการถือหุ้น

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 866 1,750,330,444 57.99% 22,295 1,624,779,413 92.66% 23,161 3,375,109,857 70.73%
ต่างชาติ 218 1,267,957,021 42.01% 53 128,748,618 7.34% 271 1,396,705,639 29.27%
รวม 1,084 3,018,287,465 63.25% 22,348 1,753,528,031 36.75% 23,432 4,771,815,496 100.00%

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 ครอบครัวจันศิริ 922,776,296 19.34%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 732,894,143 15.36%
3 MITSUBISHI CORPORATION 347,745,120 7.29%
4 ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 327,242,084 6.86%
5 สำนักงานประกันสังคม 216,707,008 4.54%
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 133,155,163 2.79%
7 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 116,682,800 2.45%
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 102,141,338 2.14%
9 ครอบครัวบุญมีโชติ 84,242,980 1.77%
10 นายชาน ติน ชู 67,700,000 1.42%
หมายเหตุ: ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน