โครงสร้างการถือหุ้น

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 629 1,172,026,037 54.57% 49,733 2,383,165,114 95.05% 50,362 3,555,191,151 76.37%
ต่างชาติ 129 975,841,502 45.43% 68 124,100,043 4.95% 197 1,099,941,545 23.63%
รวม 758 2,147,867,539 46.14% 49,801 2,507,265,157 53.86% 50,559 4,655,132,696 100.00%

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 ครอบครัวจันศิริ 905,874,676 19.46%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 346,922,698 7.45%
3 ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 330,414,084 7.10%
4 MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES CO., LTD. 238,745,120 5.13%
5 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 221,500,000 4.76%
6 คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล 175,000,000 3.76%
7 สำนักงานประกันสังคม 124,917,608 2.68%
8 STATE STREET EUROPE LIMITED 116,196,413 2.50%
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 110,562,631 2.38%
10 ครอบครัวบุญมีโชติ 78,442,980 1.69%
หมายเหตุ: ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04 มีนาคม 2567 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,655,132,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน