นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และบริษัทจะแบ่งจ่ายเงินปันผลเป็น 2 งวด

หมายเหตุ * เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 - 30 มิถุนายน 2557 อยู่ที่ 1.20 บาทต่อหุ้น ที่มูลค่าพาร์ 1.00 บาท หรือ 0.30 บาทต่อหุ้น ที่มูลค่าพาร์ 0.25 บาท โดยบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าพาร์ที่ตราไว้จาก 1 บาท เป็น 0.25 บาท และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557

บริษัทฯ ไม่ได้ปรับปรุงจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นในอดีตเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่ตราไว้ใหม่ที่หุ้นละ 0.25 บาท

                2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
ระหว่างกาล 0.91 1.10 0.60 0.30* 0.32 0.32 0.32 0.25 0.47 0.32 0.45
ประจำปี 0.65 1.00 0.89 0.25 0.31 0.31 0.34 0.15 - 0.40 -
รวมทั้งปี 1.56 2.10 1.49 0.55 0.63 0.63 0.66 0.40 0.47 0.72 -