ประกาศสำหรับผู้ถือหุ้น

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการให้สิทธิ ตลอดจนการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางบริษัทจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามีส่วนร่วมและนำเสนอระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติ

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (>22.28 ล้านหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
 • 1.2 เป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  • *หากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียน (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้นแล้ว พบว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน แต่วาระการประชุมหรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการซึ่งถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอ หรือไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่ถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

2. การนำเสนอ

การเสนอวาระ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม “คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” พร้อมทั้งลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “คำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” และ “แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. ระยะเวลาใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 จนถึงวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567

4. ข้อสงวน

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุวาระดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

 • 4.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
 • 4.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 • 4.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อมูลยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 • 4.4 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • 4.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
 • 4.6 เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
 • 4.7 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 • 4.8 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 • 4.9 เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
 • 4.10 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้บริษัทขอสงวนสิทธิจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ที่ได้นำเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

5. ขั้นตอนการพิจารณา

การเสนอวาระ

 • 1. เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
 • 2. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนการบรรจุเข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
 • 3. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และหากเห็นว่ามีความสำคัญหรือน่าสนใจ คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

 • 1. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
 • 2. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประกอบกับทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทก่อนการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 • 3. หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะบรรจุชื่อของบุคคลดังกล่าว ในวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

6. สถานที่จัดส่งเอกสาร

ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ E-mail : CompanySecretary.TU@thaiunion.com

เอกสาร
คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
คำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เผยแพร่วันที่ 7 มีนาคม 2567)

ตามที่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ใน วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 1. นายกีรติ อัสสกุล (กรรมการอิสระ)
 2. นายเชง นิรุตตินานนท์
 3. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
 4. ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ (กรรมการอิสระ)
วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ได้ที่

1. e-mail address: CompanySecretary.TU@thaiunion.com
2. Fax +66(0) 2298-0553
3. Website: http://www.thaiunion.com/th/contact
4. ไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดไฟล์ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” ฉบับสมบูรณ์ เพื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

เอกสาร
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ
เอกสารยืนยันตัวตนและขั้นตอนการลงทะเบียน
รายละเอียดกรรมการอิสระและหนังสือมอบฉันทะ
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ตามที่การประชุมคณะกรรมการบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ใน วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
 2. นายนาถ ลิ่วเจริญ (กรรมการอิสระ)
 3. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย (กรรมการอิสระ)
 4. นายนคร นิรุตตินานนท์ *
*สำหรับนายนคร นิรุตตินานนท์ กรรมการเข้าใหม่ ปี 2565 นั้น เนื่องจากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนคุณชวน ตั้งจันสิริ ซึ่งลาออกระหว่างปี จึงมีวาระเพียงเท่าวาระคงเหลือของคุณชวน ตั้งจันสิริ
วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565
วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
วาระที่ 7. การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 52 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
วาระที่ 8. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25, 31, 32, 33, 34, 41 และเพิ่มเติมข้อ 48
(เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี และกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น)
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ได้ที่

1. e-mail address: CompanySecretary.TU@thaiunion.com
2. Fax +66(0) 2298-0553
3. Website: http://www.thaiunion.com/th/contact
4. ไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดไฟล์ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” ฉบับสมบูรณ์ เพื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

เอกสาร
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ
เอกสารยืนยันตัวตนและขั้นตอนการลงทะเบียน
รายละเอียดกรรมการอิสระและหนังสือมอบฉันทะ
แบบคำขอรายงานประจำปี
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ตามที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2564 และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง หมายเหตุ
นายเชง นิรุตตินานนท์ กรรมการบริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นายโนริโอะ ไซกุสะ กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) เสนอนายโชอิจิ โอกิวาร่า เป็นกรรมการเข้าใหม่แทน
นายชู ชง ชาน กรรมการบริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564
วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
วาระที่ 7. พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วาระที่ 8. พิจารณาแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และแผนการนำหุ้นของ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ได้ที่

                E-mail: cg_ethics@thaiunion.com
                Fax: +66(0) 2298-0553
                Website: http://www.thaiunion.com/th/contact

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดไฟล์ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565” ฉบับสมบูรณ์ เพื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

เอกสาร
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสารประกอบการพิจารณา
ข้อปฏิบัติและแบบฟอร์ลงทะเบียน E-AGM
ข้อมูลกรรมการอิสระและหนังสือมอบฉันทะ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วาระที่ 2. พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2563 และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการที่ครบวาระมีดังนี้

 1. นายไกรสร จันศิริ
 2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
 3. นายกีรติ อัสสกุล *
 4. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส
วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามมาตรา 31
วาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
วาระที่ 10.พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดไฟล์ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564” ฉบับสมบูรณ์ เพื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

เอกสาร
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เอกสารประกอบการพิจารณา
หนังสือมอบฉันทะและแบบลงทะเบียนสำหรับ E-AGM
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วาระที่ 2. พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2562 และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการที่ครบวาระมีดังนี้
(1) นายธีรพงศ์ จันศิริ
(2) นายชวน ตั้งจันสิริ
(3) ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
(4) นายนาถ ลิ่วเจริญ
วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 25 27 และข้อ 31 (เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามมาตรา 31
(53) ประกอบกิจการผลิต จัดจำหน่าย การค้า อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ ยา ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น
วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดไฟล์ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563” ฉบับสมบูรณ์ เพื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

เอกสาร
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เอกสารประกอบการพิจารณา
รายชื่อกรรมการอิสระและหนังสือมอบฉันทะ
แผนที่จัดประชุม และแนวทางปฏิบัติฯ กรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วาระที่ 2. พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2561 และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
วาระที่ 9. พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดไฟล์ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” ฉบับสมบูรณ์ เพื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

เอกสาร
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เอกสารประกอบการพิจารณา
คำขอรายงานประจำปีและเยี่ยมชมโรงงาน
รายชื่อกรรมการอิสระและหนังสือมอบฉันทะ
แผนที่จัดประชุม
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
วาระที่ 2. พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
วาระที่ 8.พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 จำนวน 1 ข้อ
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2561

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ e-mail : ruriya.benjanukorn@thaiunion.com หรือโทรสารหมายเลข 02-298-0553

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทางบริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดไฟล์ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” ฉบับสมบูรณ์ เพื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

เอกสาร
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เอกสารประกอบการพิจารณา
คำขอรายงานประจำปีและเยี่ยมชมโรงงาน
รายชื่อกรรมการอิสระและหนังสือมอบฉันทะ
แผนที่จัดประชุม
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
วาระที่ 2. พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2559 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2560

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ e-mail : ruriya.benjanukorn@thaiunion.com หรือโทรสารหมายเลข 02-298-0553

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทางบริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดไฟล์ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560” ฉบับสมบูรณ์ เพื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

เอกสาร
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เอกสารประกอบการพิจารณา
คำขอรายงานประจำปีและเยี่ยมชมโรงงาน
รายชื่อกรรมการอิสระและหนังสือมอบฉันทะ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เอกสาร
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เอกสารประกอบการพิจารณา
รายชื่อกรรมการอิสระและหนังสือมอบฉันทะ
คำขอรับรายงานประจำปี 2558 เป็นรูปเล่ม
แผนที่จัดประชุม
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
เอกสาร
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
เอกสารประกอบการประชุม
ข้อมูลกรรมการอิสระและหนังสือมอบฉันทะ
คำขอรายงานประจำปีและเยี่ยมชมโรงงาน
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
เอกสาร
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
เอกสาร
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
เอกสารประกอบการประชุม
หนังสือมอบอำนาจและคำขอรายงานประจำปี
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
เอกสาร
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
แผนที่สโมสรทหารบก
ข้อบังคับบริษัท
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
เอกสาร
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
ข้อบังคับบริษัท
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
เอกสาร
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
แผนที่สโมสรทหารบก
ข้อบังคับบริษัท
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
เอกสาร
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
แผนที่สโมสรทหารบก
ข้อมูลประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบอำนาจ และประวัติกรรมการอิสระ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
เอกสาร
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
แผนที่ โรงแรมอินเตอร์คอนติเดนทัล
แบบรายงานการเพิ่มทุน
หนังสือมอบอำนาจ
เอกสาร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2553
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
เอกสาร
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ลงวันที่ 10 - 12 เมษายน 2567)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ลงวันที่ 10 เมษายน 2567)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ลงวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2567)
เอกสาร
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล