ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107537000891
(เดิม บมจ. 336)
ประกอบธุรกิจ ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง
สำนักงานใหญ่ 72/1 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ +66 (0) 3481-6500 (อัตโนมัติ 7 สาย)
โทรสาร +66 (0) 3481-6886
สำนักงานกรุงเทพ 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ +66 (0) 2298-0024, +66 (0) 2298-0537–41
โทรสาร +66 (0) 2298-0548, +66 (0) 2298-0550
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ +66 (0) 2298-0024
โทรสาร +66 (0) 2298-0342
อีเมล์ ir@thaiunion.com
ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ +66 (0) 2298-0024
โทรสาร +66 (0) 2298-0024 ต่อ 4449
อีเมล์ tu_corporate@thaiunion.com
เว็บไซต์ www.thaiunion.com
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2537
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566  
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จำนวน 1,463,783,174 บาท (5,855,132,696 หุ้น)
ทุนชำระแล้ว จำนวน 1,163,783,174 บาท (4,655,132,696 หุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท