Investor Kits


ปี 2566 2565 2564
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ประจำปี 2564
รายงานประจำปี
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1)
งบการเงิน
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
Q3 FY
บทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน (MD&A)
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
แถลงผลการดำเนินงาน
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
สารนักลงทุนสัมพันธ์
Q1 Q2 Q3
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
สรุปข้อสนเทศบริษัท
1H
1H
รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2565 ประจำปี 2564
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB