Investor Kits


ปี 2564 2563 2562
รายงานประจำปี ประจำปี 2563 ประจำปี 2562
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจำปี 2563 ประจำปี 2562
งบการเงิน
Q1 Q2 Q3
Q1 Q2 Q3 FY
Q2 Q3 FY
บทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน (MD&A)
Q1 Q2 Q3
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
แถลงผลการดำเนินงาน
Q1 Q2 Q3
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
สารนักลงทุนสัมพันธ์
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 FY
Q2 Q3 FY
สรุปข้อสนเทศบริษัท
1H
รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 ประจำปี 2562
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB