การรับข้อร้องเรียน

บริษัทกำหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่มไว้ในจริยธรรมธุรกิจที่ดีของบริษัท นอกจากนั้นยังได้กำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้จัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดให้มีการรายงานการรับข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในทุกไตรมาสเพื่อสรุปรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทต่อไป

แจ้งข้อร้องเรียน


เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้