ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน

ช่องทางการร้องเรียน

พนักงานผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ร้องเรียน) และส่งมายังช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

  1. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือ ทีม Employee Relations (ER) (ตามที่บริษัทได้กำหนดและประชาสัมพันธ์)
  2. ตู้รับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน (รวม 16 จุด)
  3. สายด่วน 061-417-xxxx (24 ชั่วโมง)
  4. แจ้งผ่านเว็บไซต์: https://thaiunion.ethicspoint.com
  5. ส่งผ่านแอ็พลิเคชั่นไลน์
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

พนักงานผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้อง และคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้