ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน

ช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ

พนักงานผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ร้องเรียน) และส่งมายังช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

  1. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือ ทีม Employee Relations (ER) (ตามที่บริษัทได้กำหนดและประชาสัมพันธ์)
  2. ตู้รับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน (รวม 16 จุด)
  3. สายด่วน 06-1417-2752 (24 ชั่วโมง)
  4. ระบบ Speak Out ผ่านเว็บไซต์ https://thaiunion.ethicspoint.com หรือโทร 1800 013 080
  5. ระบบ HR People Connect ผ่านเว็บไซต์ https://peopleconnect.thaiuniongroupcareer.com/
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

การรายงานจะถูกปิดไว้เป็นความลับ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการบันทึกเสียงทางโทรศัพท์

พนักงานผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้