นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

บริษัทได้ผ่านการรับรอง (Certified Company) จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption, CAC) ตั้งแต่ปี 2561 และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง การได้รับการรับรองดังกล่าวสะท้อนถึงการมีนโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรการกำกับดูแลในการป้องกันการคอร์รัปชันภายในองค์กร และการปฎิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรการดังกล่าวอย่างจริงจัง

เจตนารมณ์ (Intent)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย และด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าวบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน (“นโยบาย”) ฉบับนี้ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยและตามมาตรฐานสากลรวมทั้งคู่มือแนวทางในการป้องกัน ต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันที่ได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

บริษัทจะไม่ยอมรับการให้สินบนและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดทำแนวปฏิบัติ และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันซึ่งมีรายละเอียดข้อปฏิบัติที่เคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทมีการสอบทานแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และดำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจบนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน และสื่อสารนโยบายนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

การกระทำใดๆ ของบุคลากรของบริษัทที่เป็นการคอร์รัปชัน ให้ถือเป็นความผิดขั้นร้ายแรงต่อระเบียบวินัยเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป และให้ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท

บริษัทจะให้ความคุ้มครองต่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ปฏิเสธการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันนี้

คำนิยาม (DEFINITION)

การให้หรือรับสินบน หมายถึง การเสนอ ให้คำมั่นสัญญา การให้ หรือรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมเพื่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคลอื่น หรือจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการให้เกิดการทำผิดกฎหมาย หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงานของบริษัท

คอร์รัปชัน หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ ในฐานะพนักงาน ตัวแทน หรือฐานะความสัมพันธ์อื่นๆ กับบริษัท โดยมุ่งประสงค์ให้ได้รับประโยชน์ใดๆ โดยมิชอบสำหรับองค์กร ตนเอง หรือผู้อื่นและหมายความรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงานของบริษัท

การให้หรือรับสินบนและคอร์รัปชันอาจอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น

  1. ก. การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
  2. ข. การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน
  3. ค. ค่าอำนวยความสะดวก
  4. ง. ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
  5. จ. เงินสดและสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด
  6. ฉ. ค่าใช้จ่ายการเดินทางสำหรับการพักผ่อนและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจํานวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเร่งประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานประจำวันหรือการปฎิบัติงานที่จำเป็น ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ต้องปฎิบัติอยู่แล้ว

การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองแก่พรรคการเมือง นักการเมืองหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง อาทิ การให้สิ่งของหรือบริการโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมืองหรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเมือง รวมถึงการให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์ รวมทั้งการสละเวลาทำงานของพนักงาน เป็นต้น

การยักยอก หมายถึง การนำเงิน และสิ่งของ ที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในงาน หรือการใช้เวลาการปฏิบัติงานของบริษัทมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ผู้อื่น หรือเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

เจ้าพนักงานของรัฐ หมายถึง เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

บุคคลที่สาม หมายถึง ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษา หุ้นส่วนกิจการร่วมค้าหรือตัวกลางอื่นๆ ทั้งที่บุคคลหรือองค์กร ซึ่งติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในนามของบริษัท

คำแถลงนโยบาย (POLICY STATEMENT)
  1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอรัปชันอย่างสิ้นเชิง ( Zero – Tolerance Policy) และถือปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันในทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ บริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะนำระบบที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน
  2. พนักงานทุกคนต้องไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้และรับสินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ดาวน์โหลด