นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (“นโยบายฉบับนี้”) ขึ้นเพื่อนำมาใช้ปฏิบัติ

วัตถุประสงค์และขอบเขต
วัตถุประสงค์
 1. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลอื่นทั้งนี้ตามที่บริษัทกำหนด
 2. เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์
 3. ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท
ขอบเขต
 1. นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่บริษัทกำหนด
 2. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในนโยบายฉบับนี้หมายถึงหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คำนิยาม
 1. ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน และอาจส่งผลให้ราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทเปลี่ยนแปลง
 2. ผู้บริหารสี่รายแรกหรือเทียบเท่า” หมายถึง ผู้บริหารตามคำนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงผู้บริหารที่มีระดับเท่ากับผู้บริหารสูงสุด 4 รายแรก และผู้บริหารในสายงานการเงินและบัญชี
 3. พนักงาน” หมายถึง พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทซึ่งรวมไปถึงลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่บริษัทเป็นผู้ว่าจ้าง
 4. ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายถึง ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์กลุ่มบริษัทสูงขึ้น ต่ำลง คงที่ หรือเป็นการพยุงราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
 5. บุคคลที่บริษัทกำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท ได้แก่
  1. กรรมการ
  2. ผู้บริหารสี่รายแรกหรือเทียบเท่า
  3. ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงาน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท ทั้งนี้ตามที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทให้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อ 6.4
  4. บุคคลที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือการประชุมอื่นใดของบริษัทกับบุคคลภายนอกที่มีการพูดคุยหรือเจรจาโดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ตามที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทให้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อ 6.4
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่กำหนดไว้
 2. ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทมีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสื่อสาร ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
 3. ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจและปฎิบัติตามนโยบายฉบับนี้
 4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้รับทราบด้วยเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
 1. ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน - ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่บริษัทกำหนด หรือบุคคลอื่นใดซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท ดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น หรือเป็นการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน
  2. เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชนร์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น หรือเป็นการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน
 2. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Silent Period) - ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงาน งบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว

  กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกําหนดอาจทํารายการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์บริษัทฯ ได้ระหว่างระยะเวลางดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หากบุคคลดังกล่าวตกอยู่ในสถานการณ์ที่จําเป็น อาทิ มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อบริษัท

  ทั้งนี้ ผู้ยื่นขออนุมัติต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ผู้ยื่นขออนุมัติจัดส่งสำเนาบันทึกคำขอดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท

 3. การแจ้งล่วงหน้าก่อนซื้อขายหลักทรัพย์
  1. กรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่บริษัทกำหนด และพนักงานอื่นใดซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้ง เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขาย
  2. บุคคลดังกล่าวในข้อ 6.3.1 จะต้องจัดทำ “แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท” ตามที่บริษัทประกาศและส่งไปยังช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้
  3. ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
 4. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
  1. กรรมการ และผู้บริหารสี่รายแรกหรือเทียบเท่า ให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ภายใน 3 วันทําการผ่านระบบรายงานออนไลน์ตามที่กฎหมายกําหนด และนําส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการด้วย
  2. บุคคลที่บริษัทกำหนด บุคคลที่บริษัทกำหนดนอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหารสี่รายแรกหรือเทียบเท่าซึ่งได้รับแจ้งจากฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทให้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (ซึ่งรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา) ให้จัดทำและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทให้จัดทำรายงานดังกล่าว และจัดทำและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่การถือครองหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงไป
 5. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น - นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้
  • การรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
  • การใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) ที่ได้รับภายใต้โครงการของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว จะต้องถือครองหุ้นหรือหุ้นกู้ดังกล่าวจนกว่าจะพ้นช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
 6. ข้อจำกัดอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์
  1. บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนดรวมไปถึงพนักงาน ลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในแบบระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในลักษณะเก็งกำไรในระยะสั้น
  2. กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่บริษัทกำหนด ควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้
   • การเก็งกำไรราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่าผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
   • การซื้อขายอนุพันธ์ อาทิการซื้อขายฟิวเจอร์ส (Futures) หรือออปชัน (Options) ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในรูปแบบการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกําไรระยะสั้น และการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน
  3. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่บริษัทกําหนด เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น หรือออกรายงานหรือแถลงการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงิน ผลประกอบการ ราคาหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท
  4. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่บริษัทกําหนดใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้อื่นซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ว่าด้วยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ในการอำพรางการซื้อ การถือครองและ/หรือการขายหลักทรัพย์ของบริษัท
กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่บริษัทกําหนดคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใดๆ ให้ปรึกษาฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทก่อนดำเนินการนั้นๆ

การฝ่าฝืนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยจนอาจถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ

การทบทวนนโยบายและการรักษาความลับ
การทบทวนนโยบาย

บริษัทต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

การรักษาความลับ

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารสี่รายแรกหรือเทียบเท่า หรือบุคคลที่บริษัทกำหนด จะต้องถูกจัดเก็บเป็นความลับ เว้นแต่มีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานภาครัฐ ตลาดหลักทรัพย์ หรือคำสั่งศาล

ดาวน์โหลด