การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความสำคัญของกรอบธรรมาภิบาลที่เคร่งครัดเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนและการได้รับความเชื่อมั่นจากตลาด ไทยยูเนี่ยนมีนโยบายธรรมาภิบาลองค์กรที่เคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับกฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอมรับหลักการธรรมาภิบาลองค์กรและแนวทางปฏิบัติที่ดีอันเป็นสากล

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น   

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายต่อต้านทุกการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่นในทุกธุรกิจของเราในทุกระดับ นโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น และแนวทางปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการคอรัปชั่นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป กำหนดแนวทางอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและจัดการกับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่น

อ่านเพิ่มเติม

หลักจริยธรรมธุรกิจ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำหลักจรรยาบรรณธุรกิจเป็นแนวทางให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลักปฏิบัติดังกล่าวเป็นการสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางปฏิบัติที่ดี

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย

วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

อ่านเพิ่มเติม