การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความสำคัญของกรอบธรรมาภิบาลที่เคร่งครัดเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนและการได้รับความเชื่อมั่นจากตลาด ไทยยูเนี่ยนมีนโยบายธรรมาภิบาลองค์กรที่เคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับกฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอมรับหลักการธรรมาภิบาลองค์กรและแนวทางปฏิบัติที่ดีอันเป็นสากล

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน   

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายต่อต้านทุกการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่นในทุกธุรกิจของเราในทุกระดับ นโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น และแนวทางปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการคอรัปชั่นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป กำหนดแนวทางอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและจัดการกับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่น

อ่านเพิ่มเติม

หลักจริยธรรมธุรกิจ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำหลักจรรยาบรรณธุรกิจเป็นแนวทางให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลักปฏิบัติดังกล่าวเป็นการสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางปฏิบัติที่ดี

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย

วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (“นโยบายฉบับนี้”) ขึ้นเพื่อนำมาใช้ปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล (รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (“PDPA”)) และเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

อ่านเพิ่มเติม