ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ยอดขาย 9M62
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

-4.0%

กำไรสุทธิ 9M62
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

+4.8%

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2558 2559 2560 2561 ไตรมาส 3 ปี 2562
รายได้จากการขาย 125,183 134,375 136,535 133,285 93,421
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,302 5,254 6,021 5,192 1,374
สินทรัพย์รวม 111,477 142,365 146,092 141,916 139,323
หนี้สินรวม 62,851 94,930 98,040 95,422 94,144
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 48,626 47,436 48,051 46,494 41,794
 
กำไรต่อหุ้น 1.11 1.10 1.26 1.09 0.29
เงินปันผลต่อหุ้น 0.63 0.63 0.66 0.40 N/A
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 9.60 9.06 9.28 9.06 8.76
มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

หมายเหตุ
ไม่รวม 1) การตั้ง สำรองค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายสุทธิคิดเป็นมูลค่า 1,402 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2562) และ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561) 2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปิดธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3,4/2561) และ 3) การด้อยค่าในเงินลงทุนใน TMAC มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4/2561)