ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ยอดขาย 2562
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

+0.1%

กำไรสุทธิ 2562
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

+46.5%

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2558 2559 2560 2561 ไตรมาส 1 ปี 2562
รายได้จากการขาย 125,183 134,375 136,535 133,285 29,369
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,302 5,254 6,021 5,192 1,273
สินทรัพย์รวม 111,477 142,365 146,092 141,916 138,671
หนี้สินรวม 62,851 94,930 98,040 95,422 92,054
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 48,626 47,436 48,051 46,494 46,616
 
กำไรต่อหุ้น 1.11 1.10 1.26 1.09 0.27
เงินปันผลต่อหุ้น 0.63 0.63 0.66 0.40 N/A
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 9.60 9.06 9.28 9.06 9.07
มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

หมายเหตุ
Excluding one-time net accrual for US legal-related settlement of THB1,359mn (2Q18), ESCo business closure-related expenses of THB489mn (2H18) and TMAC investment impairment of THB 87mn (4Q18)