Investor Kits


ปี 2561 2560 2559
รายงานประจำปี ประจำปี 2560 ประจำปี 2559
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจำปี 2560 ประจำปี 2559
งบการเงิน
Q1 Q2 Q3
Q1 Q2 Q3 FY
Q2 Q3 FY
บทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน (MD&A)
Q1 Q2 Q3
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
แถลงผลการดำเนินงาน
Q1 Q2 Q3
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
Newsletter
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB